Haber Detayı
28 Haziran 2019 - Cuma 14:37
 
Valilik Hudut Güvenliği ve Anız Yakılmasıyla İlgili Genelge Yayınladı
GÜNDEM Haberi


Valilik Hudut Güvenliği ve Anız Yangınlarının Önlenmesiyle İlgili Genelge Yayınladı.   Mardin Valiliği Hudut Güvenliği ile Anız Yangınlarının Önlenmesiyle ilgili Usul ve Esasları içeren geniş kapsamlı bir genelge yayınladı. Çiftçi eğitimin de içinde yer aldığı genelgede topraktaki canlıların korunması amacıyla taşınma işlemlerinin uygulanması konusunun da yer aldığı geniş kapsamlı genelgede, Jandarma, emniyet, Orman Traım Müdürlükleri, Ziraat odaları, Muhtarlar ve ilgili bir çok kurumu işbirliği kapsamı içinde yer alıyor. Mardin Valiliği tarafından yayınlanan genelgede şu maddeler yer alıyor: Amaç Madde 1- Bu genelgenin amacı, tarımsal üretimin ana kaynağı olan toprağın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yapısının ve çevrenin korunarak, doğal denge içerisinde toprağın verimliliğinin sürdürülebilirliği için gerekli önlemleri almak, hububat tarımında hasadı takiben toprağın yapısına ve çevreye vereceği zarar göz önüne alınarak, anız yakılmasının önlenmesi için alınacak alternatif tedbirlerle ilgili olarak, teknik elemanların, çiftçilerin eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlamak, güvenlik ortamında hudut emniyetinin etkinliği artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumaktır. Kapsam; Madde 2- Bu genelge yukarıda açıklanan amacın gerçekleştirmesini sağlamak için, İlimiz mülki hudutları dâhilinde; anız yakılmasının önlenmesi ve hudut güvenliği konusunda yapılacak çalışmalar ve kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Yasal Dayanak Madde 3- Eğitim-yayım çalışmalarında yasal dayanaklar: 29.11.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2011-127/66 sayılı Bakanlık Merkez Teşkilatı Görev Yönergesinin 76.maddesin “ f “ bendinde “Tarımsal üretimin sürdürülebilir, ekonomik, verimli ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde yapılması için gerekli eğitim ve yayım çalışmaları yapmak’’ açıklaması ile anız yakılmasının önlenmesi hususundaki eğitim ve yayım çalışmaları Bakanlığımız Çiftçi Eğitim ve Yayım Daire Başkanlığının görevleri arasında açıklanmıştır. Buna ilaveten; 08.07.2011 tarih ve B.12.0.HKM.0.02.144/MEV-2008-236/88 sayılı Bakanlık Taşra Teşkilatı Görev Yönergesi’ nin 7. maddesinin 2.bendinin, “d” şıkkında “ürün kaybını ve ekolojik sisteme zarar verici faaliyetleri önleyici işlemleri mevzuatı çerçevesinde yürütmek” görevi Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğünün görevleri arasında açıklanmıştır. Cezai İşlemelerde yasal dayanaklar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 31Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019/1 nolu Tebliğ’inin,” l” bendinde “anız yakanlara her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.” hükmü yer almaktadır.  5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11nci ve 66ncı maddeleri gereği Genel Hükümler Hudut Güvenliği ve Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları Madde 4- a) Hasat edilecek ürüne ve çevreye zarar vermemek için ilgililerce yangın tehlikesine karşı, yerinde ve zamanında her türlü emniyet tedbiri alınacaktır. b) Operatör belgeli sürücüler, tarla ve ürün durumu ile arazi yapısını dikkate alarak, anızın yakılmasına meydan vermeyecek en uygun yükseklikten biçim yapacaklardır. c) Ormana bitişik hububat tarlalarında, ürün sahipleri ve muhtarlar, hasadı müteakip yanıcı maddelerden (anızlardan) arındırılmış 5-10 metre genişliğinde pullukla sürülmüş bant oluşturulmasını sağlayacaklar, orman içi ve kenarı tarlalarda anız, ot, çalı yakılmasına engel olarak, muhtarlar aksine hareket edenleri Jandarma veya Orman İşletme Müdürlüğüne bildireceklerdir. ç) Anız yakılmasının önlenmesinin daha etkin hale getirilmesi için diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Ziraat Odası Başkanlıklarından yapılacak eğitici eleman talepleri İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce derhal yerine getirilecektir. d) Anız yakılması halinde meydana gelecek orman yangınları ve zararları hakkında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 66 ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlıklarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin mahalle muhtarlıklarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 Sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. e) Kırsal alanda çalışan biçer-döverler dâhil tüm araçlarda yangın söndürücü bulundurulması hususu İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Muhtarlıklarca ilgililere duyurulacaktır. f) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce anız yangınları ile ilgili olarak tüm okullarda öğrencilere yönelik eğitim verilecektir. Okullarda öğrencilere yönelik yapılacak eğitimlerde, İl/ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerince talep olması halinde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görev yapan ve konu ile ilgili eğitim almış teknik elemanlar görevlendirilecektir. g) Müftülüklerce camilerde anız yangınları ile ilgili hutbeler okunacaktır. ğ) 6831 Sayılı Orman Kanunu gereğince, devlet ormanlarında belirlenen konaklama yerleri dışında gecelemek, ocak yerleri dışında her türlü ateşin yakılması ile anız veya benzeri bitki örtüsünün yakılması yasaklanmış olup, bu hususun takibi İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Mahalle Muhtarlıklarınca yapılacaktır. h) Kontrol görevlileri, halkın ve mahalle muhtarlıklarının uyarılması, anız yakma yasağı ve tarla temizlikleri, orman piknik-mesire yerleri dışında ateş yakma, konaklama ve gecelemeler ile orman alanlarında dikkatli davranılması için uyarı ve ikazlar yapacaktır. ı) Anız yakılmasının zararları ve toprak işlemesiz anıza ekim tekniklerinin uygulanması hakkında İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce eğitim çalışmaları yapılacak ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66ncı maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak alınacak karar ve tebliğlerin Kaymakamlarca halka duyurulması sağlanacaktır. Anız yakılmasının yasaklanması işleminin mahalle muhtarlarınca ilan edilmesi sağlanacak ve yasaklamalara uymayanlar hakkında İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri ve Orman İşletme Müdürlüklerince ise 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili cezai müeyyideleri uygulanacaktır. i) Ülkemizin içinde bulunduğu güvenlik ortamında hudut emniyetinin etkinliğini artırmak, bölgede görev yapan askeri personelin ve sivil halkın can ve mal güvenliğini korumak maksadıyla, İlimiz tüm İlçe Karakollarının ve ayrıca Hudut Karakollarının sorumluluk alanında yer alan 1nci ve 2nci derece kara yasak bölge sınırları içerisinde bulunan tarım arazilerinde (Özellikle hudut hattına paralel giden köy yolları ile hudut devriye yolları arasında kalan alanlarda) uzun boylu bitkilerin (Mısır, Ayçiçeği, Meyve Bahçesi vb.) kiminin yapılmasına 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11nci maddesi gereğince izin verilmeyecektir. j) Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenliğini tehlikeye atacak uzun boylu bitki ekimi nedeniyle gözetleme ve emniyetin olumsuz yönde etkilendiği alanlar için; ilgili Kaymakamlıklar, İlçe Karakolları ve ayrıca Hudut Karakolları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri koordineli olarak tespitinde görev alır. k)  Sınır hattında ve tüm ilçe karakollarında güvenlik açısında risk oluşturan uzun boylu bitki ekiminin yapılmaması konusunda ilgili Kaymakamlıklar, İlçe Karakolları ve Hudut Karakolları ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri her türlü emniyet tedbirleri alınacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hudut Güvenliği ve Anız Yakılmasının Önlenmesi Konusundaki Sorumlulukları Madde 5- İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ve Ziraat Odası Başkanlığı: Çiftçi eğitimi programlarında geniş bir şekilde anız yangınlarına yer verilecek, zararları etraflıca anlatılacaktır. Yapılacak eğitim-yayım çalışmalarında yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanarak çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır, alınan tüm önlem ve duyurulara rağmen anız yangınına neden olanlar hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir. Sınır hattında hudut güvenliği açısından risk oluşturan uzun boylu bitki ekimi yapılan alanların tespitinde görev alacaklar. Ayrıca belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklar vasıtası ile bütün üreticilere gerekli duyuruları yapacaktırlar. Madde 6- Belediye Başkanlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Genelge/ Mahalli Çevre Kurulu kararlarını kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edecekler. Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki anız yangınlarının söndürülmesi için itfaiye birimlerinin müdahalesini sağlayacaklardır.   Madde 7-  İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında kontrol ve devriye görevi artırılacaktır. Yangın vukuunda ve istenildiği takdirde yangından etkilenen canlı ve cansız varlıkların taşınması için araç ve personel yardımında bulunacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, yasal işlem yapılmak üzere, tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Sınır hattında hudut güvenliği açısından risk oluşturan uzun boylu bitki ekimi yapılan alanların tespitinde görev alacaklar ve tespiti yapılan alanlarda uzun boylu (Mısır, Ayçiçeği, Meyve Bahçesi vb.)  bitkilerin ekilmemesi hususunda ilgili muhtarlıklara gerekli duyuruları yapacaktırlar.   Madde 8- İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü: Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Anız yangınlarının önlenmesine ilişkin, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalar yapılacaktır. -2872 Sayılı Çevre Kanunu’nun 20. Maddesine dayanılarak 2019 yılında kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları, 31 Aralık 2018 tarih ve 30642 Sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019/1 no’lu 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin Tebliği ile yeniden değerleme oranları dikkate alınarak güncellenmiş olup,2872 Sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin (I) bendi uyarınca  “Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara 2018 yılında her dekar için 60,11 TL idari para cezası verilir” hükmü ile “Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır hükmü yer almaktadır.” -Yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kurumlarca 2872 Sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Temmuz-Aralık ayları itibariyle İl  Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne gönderilecektir.   Madde 9- Milli Eğitim Müdürlüğü: Anız yangınlarının zararlı etkilerinin, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından daha iyi kavranabilmesi için, eğitim müfredatında anız yangınları ve zararları konularında eğitime yer ayıracaklardır. Yapılan çalışmalara ilişkin aylık uygulama raporları Temmuz-Aralık ayları itibariyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilecektir.   Madde 10-  İl Müftülüğü: İl Müftülüğünce camilerde anız yangınlarının zararları ile ilgili hutbeler okunacaktır.   Madde 11- Orman İşletme Müdürlükleri ve Şeflikleri: Orman Kanunu’nun ilgili maddeleri doğrultusunda anız yakılmasının yasak olduğu yerleşim birimindeki çiftçiler, anız yakılması sonucu meydana gelebilecek orman yangınları konusunda bilgilendirilecektir. Mahalle toplantıları şeklinde yapılacak bu bilgilendirmeye İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri teknik elemanları da katılacaktır. Hasat öncesinde, hasat sırasında ve sonrasında yangın duyuruları yapılarak, denetimler artırılacak, yangına sebep olanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  İhbarlara, acil müdahale ekipleri oluşturularak bu konuda yerel yönetim imkânları ve sivil toplum örgütlerinin katkıları sağlanacak ve çevreye duyarlılık yaygınlaştırılacaktır. Yangına hassas bölgelerdeki tarım alanları ile orman alanları arasında, yangını önleyecek şekilde greyderle şeritler açılacaktır. Alınan önlem ve duyurulara rağmen, anız yangınına sebep olanlar hakkında, anız yangınının orman alanına 4 km. mesafede olması halinde 6831 sayılı Orman Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulanacaktır. Bu durumda yasal işlem yapılmak üzere tutulan tutanak ve yangına ilişkin tüm deliller Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilecektir.   Madde 12- Karayolları Şube Müdürlüğü: Havayı kirleten anız yangınları zaman zaman karayollarında görüşü azaltmakta bu durum trafik kazaları ile can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Karayolları Şube Müdürlüğünce, yol şevlerindeki otlar temizlenerek yanıcı materyal kaldırılacak. Yol kenarlarında, anız yangınlarının zararlarına ilişkin uyarıcı levhalar asılacaktır   Madde 13- Mahalle Muhtarlıkları: Anız yakılmasının önlenmesine yönelik olarak, İl Valiliğimizce yayınlanan bu Genelge/ Mahalli Çevre Kurulu kararlarını kamuoyu ve ilgililerin bilgilendirilmesi için ilan edeceklerdir. Anız yangınlarına sebebiyet verenleri en kısa sürede belirleyerek, ivedilikle ilgili makamların bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Sınır hattında hudut güvenliği açısından risk oluşturan uzun boylu bitki ekimi yapılan alanların tespitinde görev alacaklar. Ayrıca belirlenen alanlarda ürün ekilmemesi hususunda ilgili üreticilere gerekli duyuruları yapacaktırlar.   Madde 14- İlimiz sınırları içerisinde kontrollü anız yakılmasına izin verilmeyecektir.     Madde  15- Bu karar İlçe Kaymakamlıkları, Belediye Başkanlıkları ve Muhtarlar tarafından mahallinde umumi vasıtalarla ilan edilerek ve/veya ettirilerek vatandaşlarımıza duyurulması sağlanacaktır. Yukarıda belirtilen hususlar ilgili kurum ve kuruluşlarınca yakından takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kaynak: Editör: Hakan Yakın
 
Etiketler: Valilik, Hudut, Güvenliği, ve, Anız, Yakılmasıyla, İlgili, Genelge, Yayınladı,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Alıntı Yazarlar
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Puan Durumu
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Alanyaspor
20
0
0
2
6
8
2
Fenerbahçe
20
0
1
2
6
9
3
Galatasaray
17
0
2
2
5
9
4
Gaziantep FK
14
0
1
5
3
9
5
Fatih Karagümrük
13
0
2
4
3
9
6
Başakşehir FK
13
0
4
1
4
9
7
Beşiktaş
13
0
3
1
4
8
8
Hatayspor
12
0
1
3
3
7
9
Kasımpaşa
12
0
3
3
3
9
10
Çaykur Rizespor
12
0
2
3
3
8
11
Konyaspor
12
0
2
3
3
8
12
Göztepe
11
0
1
5
2
8
13
Yeni Malatyaspor
11
0
3
2
3
8
14
Antalyaspor
9
0
4
3
2
9
15
Trabzonspor
9
0
4
3
2
9
16
Sivasspor
9
0
3
3
2
8
17
BB Erzurumspor
8
0
4
2
2
8
18
Kayserispor
7
0
5
1
2
8
19
Gençlerbirliği
5
0
5
2
1
8
20
Denizlispor
5
0
5
2
1
8
21
MKE Ankaragücü
2
0
5
2
0
7
Özlü Sözler
Değerli adam için şeref, hayattan çok daha ağır basar.


Shakespeare
Bir Hadis
İslâm, güzel ahlâktır.


MEVLANA (R.A)
Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı