Okan Alkan: Gün gelir herkes evine döner

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Okan Alkan: Gün gelir herkes evine döner

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mü­ca­de­le edecek olan Mar­din 1969 Spor alt ya­pı­sın­da ye­ti­şen ve 2007’de Fe­ner­bah­çe’ye trans­fer olan Okan Alkan’ı tek­rar kad­ro­su­nu kattı. 17 yıl ara­dan sonra yu­va­sı­na dönen Okan Alkan, ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du: Mar­din 1969 Spor’a ge­li­şi­nin en büyük ne­de­ni­nin vefa ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Okan Alkan, “En büyük etken ön­ce­lik Rıd­van Aşar baş­ka­nın Mar­din 1969 Spor için he­def­le­ri ve güzel bir pro­je­si ol­ma­sı. Benim de bir Mar­din­li ola­rak des­tek ol­ma­mı is­te­me­si. Tabi ki ailem de artık Mar­dins­por için Bir şey­ler yap­ma­nın za­ma­nı­nın gel­di­ği­nin söy­le­me­si etken oldu. Gün gelir her­kes evine döner. İnsal­lah mah­cup ol­ma­yız.” dedi.

Yıl­lar­dır Mar­din 1969 Spor’un üst lig­le­re çı­ka­ma­ma­sı­na da de­ği­nen Alkan, “Mar­dins­por un üsteliklerde ka­la­ma­ma­sı bunun önem­li un­sur­la­rın­dan biri ve ye­te­rin­ce alt ya­pı­lar­da­ki te­sis­leş­me­si­nin oluş­ma­ma­sı­na bağ­lı­yo­rum inşallah bun­dan sonra hem Mar­dins­por üst lig­ler­de olur hem de bu­ra­dan nice ye­te­nek­li genç­ler çıkar.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Mar­din­li genç­le­re ha­yal­le­ri­nin pe­şin­den koş­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Alkan, “Fut­bol­cu olmak is­te­yen genç­le­ri­mi­zin çok ça­lış­ma­la­rı­nı, ha­yal­le­rin­de­ki oyun­cu­la­rı örnek alır­ken ça­lış­ma di­sip­lin­le­ri­ni de örnek al­ma­la­rı­nı öne­re­bi­li­rim.” diye ko­nuş­tu.

Yıl­lar­dır Mar­din 1969 Spor’un üst lig­le­re çı­ka­ma­ma­sı­na da de­ği­ne­ne Alkan, “Mar­dins­por un üsteliklerde ka­la­ma­ma­sı bunun önem­li un­sur­la­rın­dan biri ve ye­te­rin­ce alt ya­pı­lar­da­ki te­sis­leş­me­si­nin oluş­ma­ma­sı­na bağ­lı­yo­rum inşallah bun­dan sonra hem Mar­dins­por üst lig­ler­de olur hem de bu­ra­dan nice ye­te­nek­li genç­ler çıkar.” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Eski Fe­ner­bah­çe­li Okan Alkan’dan 3 yıl­lık imza
Ka­ri­ye­ri­ne Mar­din 1969 Spor’da baş­la­yan Okan Alkan, daha sonra Fe­ner­bah­çe, Kay­se­ris­por, Bu­cas­por, Ba­lı­ke­sirs­por, Adana De­mirs­por ve son ola­rak Ban­dır­mas­por’da forma giydi. De­ne­yim­li sağ bek oyun­cu­su, Mar­din Spor ile 3 sezon için an­laş­ma­ya vardı.

Mar­din 1969 Spor Kulüp Baş­ka­nı Rıd­van Aşar da Okan Alkan’a şeh­ri­nin ta­kı­mı­na tek­rar gel­di­ği için te­şek­kür ede­rek, çok güzel, sa­kat­lık­la­rın ol­ma­ya­ca­ğı bir sezon di­le­di. Aşar, “Bir pro­je­miz var de­miş­tik bu pro­je­mi­zin en büyük ayak­la­rın­dan bir ta­ne­si Okan Alkan idi oda bizi kır­ma­dı, pro­je­mi­ze, bize inan­dı ve şeh­rin ta­kı­mı­na hiz­met etmek için evine geri döndü.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.